Uslovi za ostvarivanje prava na godišnji odmor

vacation-travelPravo radnika na korišćenje godišnjeg odmora utvrđeno je odredbama člana 68. Zakona o radu, pa se zaposleni ne može odreći tog prava, niti mu se to pravo može uskratiti. Pravo na korišćenje godišnjeg odmora za kalendarsku godinu u punom trajanju zavisi od dužine neprekidnog rada.

Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duži od 30 radnih dana stiče pravo da koristi godišnji odmor posle šest meseci neprekidnog rada.

Neprekidnim radom smatra se: kontinuirani rad sa prekidima do 30 radnih dana, vreme privremene sprečenosti za rad u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (bolest, povreda na radu), porodiljsko odsustvo, odsustvo zbog nege deteta i posebne nege deteta, kao i plaćeno odsustvo.

Prekidom rada smatra se prekid rada u periodu kada je zaposleni bio na neplaćenom odsustvu, za vreme mirovanja staža, kao i prekid rada duži od 30 dana.

Prekidom rada ne smatra se prelazak zaposlenog na rad kod drugog poslodavca (ako nije došlo do prekida rada dužeg od 30 dana) i u slučaju kada je zaposleni upućen na rad kod drugog poslodavca. Zaposleni zasniva radni odnos na određeno vreme kod poslodavca kod koga je privremeno upućen na rad, u skladu sa članom 174. Zakona.  Zaposleni ima pravo na godišnji odmor, i to ukoliko nije koristio ili je delimično koristio kod poslodavca koji ga je uputio na rad, ima pravo na godišnji odmor u punom trajanju, odnosno deo neiskorišćenog godišnjeg odmora da iskoristi kod poslodavca kod kojeg je upućen na rad.

Pravo na pun godišnji odmor imaju zaposleni:

-ako u kalendarskoj godini u kojoj su prvi put zasnovali radni odnos imaju šest meseci neprekidnog rada;

-kojima zaposlenje kod poslodavca kod koga ostvaruju pravo na godišnji odmor nije prvi radni odnos i imaju šest i više meseci rada, a imali su prekid kraći od 30 dana između prekida rada kod jednog i zasnivanja rada kod drugog poslodavca;

-koji su imali prekid rada duži od 30 dana, ako je posle tog prekida neprekidno radio šest meseci pre započinjanja korišćenja godišnjeg odmora.

Pravo na godišnji odmor imaju lica koja su zasnovala radni odnos na neodređeno ili na određeno vreme, koji rade puno, nepuno ili skraćeno radno vreme, pod uslovom da imaju šest i više meseci neprekidnog rada.

Pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora imaju zaposleni koji u kalendarskoj godini u kojoj su zasnovali radni odnos nemaju šest meseci neprekidnog rada i ako u kalendarskoj godini nisu stekli pravo na godišnji odmor zbog prekida rada dužeg od 30 dana.

Zaposleni ima pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora, odnosno na 1/12 prava na pun godišnji odmor za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini. Na primer: zaposleni je prvi put zasnovao radni odnos 1. aprila 2011. godine, pa pravo na godišnji odmor stiče posle šest meseci neprekidnog rada, odnosno 1. oktobra. Ako podnese zahtev za korišćenje godišnjeg odmora od 1. jula, ima pravo na srazmerni deo, koji se utvrđuje kao 1/12 od 20 dana, pomnožen brojem meseci punog rada (u našem slučaju je 3 meseca rada), to je 5 dana. Posle isteka šest meseci rada, zaposlenom ostaje još 15 dana godišnjeg odmora, koje mora iskoristiti do 30. juna 2012. godine.

vacation-travel

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes